Nulägesanalys
Hur vet ni om er nuvarande tullhantering sköts enligt gällande lagar och regler och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt? Tänk om ni betalar för mycket i tullavgifter idag, utan att veta om det! Vad skulle hända om ni får era tillstånd hos Tullverket indragna?

Nulägesanalys

Den tullanalys som vi utarbetat och erbjuder till våra kunder syftar till att redovisa om företagets tullhantering är i enlighet med gällande tullagstiftning. Genom tullanalysen får kunden en översyn av nuvarande tullhantering samt rekommendationer på förbättringsåtgärder. Ofta leder analysen också till direkta besparingar i form av minskade tullavgifter.

Analysen kan också ge indirekta besparingar i form av uteblivna straffavgifter och indragna tillstånd. Dessutom kan analysen lämna förslag på olika förfaranden som kan effektivisera produktion och lagring med hjälp av olika tullförfaranden. Analysen är i linje med vår affärsidé ;  att i samarbete med våra kunder inkludera tullhanteringen i företagens beslutsprocesser.

För att uppdraget ska bli så effektivt som möjligt kräver det att kunden bistår med utdrag från tullverkets tjänst ”tjänster för företag”, samt bilägger kopior av tulldeklarationer med styrkande handlingar enligt förfrågan från oss. Kunden får även ett frågeformulär, där svaren ligger till grund för den slutliga analysen.

Analysen är uppdelad i flera steg: Sammanställning, befintliga tillstånd, möjliga kostnadsbesparingar, interna rutiner och processer samt förslag på åtgärder framåt. Nulägesrapporten överlämnas till uppdragsgivaren för beslut.

För företaget är det många gånger avgörande att ha en kostnadseffektiv och korrekt handel. Finns det frihandelsavtal att utnyttja eller andra möjligheter till reducerade tullsatser ska man givetvis yrka på detta.

Genom företagets egenkontroll bör sådana avvikelser uppmärksammas och åtgärder vidtas för att undvika liknande fel i fortsättningen. Det är inte ovanligt att vi, tillsammans med kunden, identifierar besparingar och undviker tilläggskostnader och straffavgifter.  

Tullsupport har över 25-års erfarenhet inom tull- och handelsrelaterade frågor. Vi har hjälpt företag att analysera import- och exportflöden för att säkerställa att regelverket kring befintliga tillstånd hos Tullverket efterlevs. Ett indraget tillstånd av Tullverket beläggs numera med en karens på 1-3 år innan nya tillstånd kan sökas.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer