Det senaste från Tullsupport,
nyheter och nyhetsbrev

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad krigsmaterialförteckning, brexitutredning överlämnad, tullfrihet bort för drygt 250 varor...

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

NYA UCC


Elektronisk tull
Det finns nu en ny version av Tullverkets genomförandeplan för programmet Elektronisk tull. Genomförandeplanen är den nationella projektplanen för införandet av den nya tullkodexen.
Läs om Tullverkets nya genomförandeplan


TILLSTÅND


Förteckningen över luftfartsutrustning från TFS till webben
Det är i vissa fall möjligt att importera markutrustning och undervisningsmaterial som ska användas i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning utan att betala någon tull eller moms.
Läs mer och se den nya förteckningen


 

TULLFRÅGOR

 

Frihandel med Japan 2019
Om allt går som planerat kan EU:s frihandelsavtal med Japan träda i kraft under 2019. Det innebär att de flesta tullar kommer att avvecklas i handeln mellan företag i EU-länder och Japan. Avtalet ger också företag ökade möjligheter att delta i offentlig upphandling och mellan EU och Japan kommer det framtida samarbetet förstärkas.
Läs mer om frihandel med Japan


Nya möjligheter under förfarandet slutanvändning
Det numera finns två olika möjligheter att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person för varor som du har importerat för slutanvändning. Du kan använda dig av delöverföring eller full överföring.
Läs mer om möjligheterna att överföra varor under slutanvändning


Övergångsperioden till nya tullagerförfarandet förlängd till 1 november 2018
Som du kunde läsa i det förra utskicket av Tullsnoken har Tullverket förlängt övergångsperioden till det nya tullagerförfarandet till den 1 november 2018. Detta för att göra övergången till det nya tullagerförfarandet så smidig som möjligt.
Läs om vad den förlängda övergångsperioden innebär

Särskilda koder för CED vid återimport från Norge och vid provsändningar

Du som återimporterar redan veterinärkontrollerade varor från Norge och du som importerar provsändningar behöver fylla i särskilda koder i importdeklarationen för att din deklaration inte ska avvisas.
Läs om de särskilda CED-koderna

Uppdaterad krigsmaterielförteckning
Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats. Den nya förteckningen träder i kraft den 5 mars. Uppdateringen innebär att vissa tillägg och förtydliganden har gjorts samt att ML-kategori 8 har utökats med en ny undergrupp för reaktiva materiel, ML8h. Förteckningen återfinns i A i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Ladda ner förteckning under Regelverk för krigsmateriel.

Tullfrihet bort för drygt 250 varor – påverkar det ditt företag?

Från och med 1 januari 2019 försvinner tullfriheten för varor som idag omfattas av tullbefrielser. Vill ditt företag att någon av dessa ska finnas kvar även nästa år? Kontakta då Kommerskollegium för att få hjälp med en ansökan till EU-kommissionen.
Läs mer här

Brexitutredning överlämnad

Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om handeln mellan Sverige och Storbritannien, som grund för regeringens prioriteringar i de kommande brexitförhandlingarna. Idag lämnades utredningen över till regeringen. GD Anna Stellinger förklarar huvuddragen.
Läs mer här


Exportkontroll

Den 18 april 2018 anordnar ISP ett exportkontrollseminarium. Syftet är att informera om den nya krigsmateriellagstiftningen som har trätt i kraft. Syftet är i första hand att informera om förändringarna i regelverket och vilka konsekvenser detta kan ha för företag och myndigheter. Seminariet vänder sig i första and till dig som är beslutsfattare eller handläggare inom krigsmaterielområdet.
Anmälan görs via den här länken

 

ANTIDUMPNINGSFÖRÄNDRINGAR

 

Tråd av rostfritt stål med ursprung Indien
Snart löper giltighetstiden ut för vissa utjämningsåtgärder för tråd av rostfritt stål med ursprung Indien enligt taric-nummer 7223 00 19 00 och 7223 00 99 00. Slutgiltig utjämningstull införs den 8 september 2013 enligt Rådets förordning (EG) nr 861/2013 (EUT L240/2013). Den 8 september (vid midnatt) 2018 upphör dessa utjämningsåtgärder om ingen översyn inleds. Läs mer i EUT C014/2018

Vissa rördelar av järn eller stål
Kommissionen har den 27 januari 2018 inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Turkiet, Ryssland, Sydkorea och Malaysia. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Befintliga åtgärder infördes genom förordningarna (EU) 1283/2014, (EU) 2016/306, (EU) 78/2013. Exporterande tillverkare av berörd produkt och land uppmanas att delta i kommissionens undersökning och ska kontakta kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.1). EUT C31/2018

Artiklar av gjutjärn
Den 30 januari 2018 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa artiklar av gjutjärn enligt varukod 7325 10 00 31 och 7325 99 10 51 med ursprung i Kina. Antidumpningstull kommer att tas ut retroaktivt för den import som registrerats enligt förordning (EU) nr 2017/1480. Samt avslutas, efter beslut av kommissionen antidumpningsundersökningen av import av vissa gjutjärns med ursprung i Indien. EUT L25/2018

Biodiesel med ursprung i Argentina
Den 31 januari 2018 inleddes en antisubventionsundersökning av importen av biodiesel med ursprung i Argentina. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II. EUT C34 /2018

Biodiesel med ursprung i Argentina
Rättelse av kommissionens tillkännagivande gällande ett inledande av en antisubventionsundersökning av importen av biodiesel med ursprung i Argentina (EUT C34/2018). Vid punkt 3 i) görs ett tillägg med varan sojabönsolja. EUT C37/2018

Regummerade däck till bussar och lastbilar
Den 11 augusti 2017 inleddes ett antidumpningsförfarande och den 14 oktober ett antisubventionsförfarande av importen av regummerade däck till bussar och lastbilar med ursprung i Kina. Den 2 februari 2018 meddelades i EUT att från och med den 10 februari 2018 åläggs tullmyndigheterna att under nio månader registrera importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpnings/utjämningstull. EUT L30/2018


Visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Kina
Den 9 februari 2018 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Kina enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/186). Samtidig ska ett slutligt uttag av de provisoriska tullar göras som infördes genom genomförandeförordning 2017/1444. De belopp för vilka säkerhet ställts utöver den slutgiltiga antidumpningstullsatsen ska frisläppas. EUT L34/2018

Tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien
Den 9 november 2018 (vid midnatt) upphör antidumpningsåtgärderna mot importen av rostfritt stål med ursprung i Indien. Detta sker om inte en översyn inleds. EUT C48 /2018

Antidumpning, nya och regummerade däck till bussar och lastbilar från Kina
Registrering av import för eventuellt retroaktivt uttag. Den 11 augusti 2017 inleddes ett antidumpningsförfarande och den 14 oktober ett antisubventionsförfarande av importen av nya och regummerade däck till bussar och lastbilar med ursprung i Kina. Den 2 februari 2018 meddelades i EUT att från och med den 10 februari 2018 åläggs tullmyndigheterna att under nio månader registrera importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpnings/utjämningstull. Läs mer i förordning 2018/163.

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter från Kina
Rättelse av slutgiltig och preliminär antidumpningstull/utjämningstull samt upphävande av godtagande av ett åtagande. Rättelser till kommissionens förordning 2017/366 om införande av slutgiltiga utjämningstullar och till kommissionens förordningar 2017/1570, 2017/366, 2017/367 om införande av slutgiltiga utjämnings- och antidumpningstullarpå import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Kina och om upphävande av genomförandebeslut 2013/707/EU. Se bilagor där företagsnamnet Era Solar Co. Ltd ersätts med Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd. Läs mer i EUT L38/41/2018 och 2018/L38/41

Antidumpning, bioetanol från USA
Översyn har inletts vid giltighetstidens utgång. Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av bioetanol med ursprung i US. Slutlig antidumpningstull infördes genom rådets förordning (EU) 157/2013. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II. Läs mer i EUT (2018/C 64/06)

Antidumpning, gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa från Kina
Avslutande registrering och undersökning kringgående antidumpning. Den 23 februari 2018 avslutades, efter beslut av kommissionen, den undersökning som tidigare inletts för att fastställa om gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa skickade från Vietnam för att kringgå antidumpningstullen på gaffelvagnar med ursprung i Kina 2017/1348.
Tullmyndigheternas registrering av import på aktuella produkter som infördes enligt 2017/1348 upphör. Läs mer i förordning 2018/260

Antidumpning, cyklar från bland annat Tunisien
Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2018/49 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) 501/2013 till följd av en översyn avseende en ny exportör. Rättelsen avser rubriken till förordning (EU) 2018/49. EUT L51/2018. Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, EUT. Läs mer om antidumpning på Kommerskollegiums webbplats

 

KLASSIFICERINGSFÖRÄNDRINGAR

 

Klassificeringsförordning för madrassöverdrag
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två. Förordningen, (EU) nr 2018/77, börjar gälla 20 dagar efter publicering i EUT. Europeiska unionens tidning, EUT

Genomförandeförordning (EU) nr 716/2012 upphör att gälla
Förordningen, (EU) nr 2018/198, börjar gälla tjugo dagar efter att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Beslut i klassificeringsfrågor
Klassificeringar till 1901 90 99 upphör. Förordning 716/2012 som berör klassificeringar av varor enligt KN-nr 1901 90 99 upphävs med förordningen nämnd nedan. Beslutet träder i kraft från den 2 mars. Läs mer i förordning 2018/198

Tullsuspensioner
Rättelse KN-nr ex 2710 19 81 och ex 2710 19 99. Rättelse till rådets förordning 2016/2390 av ändring av bilagor till förordning 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Rättelsen gäller för KN-numren ex 2710 19 81 och ex 2710 19 99. Läs mer i EUT 2018/L41

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nummer 8424 89 70. Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 8424 89 70 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2018. Läs mer i förordning 2018/220.

Beslut i klassificeringsfrågor
Klassificering till KN-nummer 3302 90 90 och 3808 91 10. Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 3302 90 90 och 3808 91 10 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2018. Läs mer i förordningen 2018/267
Extern tullavdelning
Som extern tullavdelning fungerar vi som företagets egen tullavdelning. Tullsupport ansvarar för att er tullhantering uppfyller såväl lagstiftning som er affärsmodell.
  LÄS MER
Full kontroll över din tullhantering
Glöm pärmarna med tullhandlingar spridda på olika platser där ingen vet säkert var allt finns, eller hur alla olika transportörers deklarationer ser ut.
  LÄS MER
Tulltjänster för alla dina behov
Genom vår kompetens och ett nära samarbete med våra kunder säkerställer vi en korrekt tullhantering och en kostnadseffektiv lösning.
  LÄS MER