Det senaste från Tullsupport,
nyheter och nyhetsbrev

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfrihet, förteckning över luftfartsutrustning, tullfria insatsvaror, EU:s frihandelsavtal, Världstulldagen 2018, CETA, krigsmateriel, minskning av alkhoholsmugglingen och flyttsakstullfrihet...

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

NYA UCC


Ny genomförandeplan för programmet Elektronisk tull
Det finns nu en ny version av Tullverkets genomförandeplan för programmet Elektronisk tull. Genomförandeplanen är den nationella projektplanen för införandet av den nya tullkodexen.
Läs om Tullverkets nya genomförandeplan


TILLSTÅND


Övergångsperioden till nya tullagerförfarandet förlängd till 1 november 2018
Som du kunde läsa i det förra utskicket av TullNytt har Tullverket förlängt övergångsperioden till det nya tullagerförfarandet till den 1 november 2018. Detta för att göra övergången till det nya tullagerförfarandet så smidig som möjligt.
Läs om vad den förlängda övergångsperioden innebär


Innan du ansöker om tullfrihet kontrollera om vetenskapliga instrument och apparater är tullfria
Tullverket får ofta in ansökningar om tillstånd till tullfri import för vetenskapliga instrument och apparater som redan är tullfria och inte behöver något tillstånd. Var därför noga med att kontrollera varans varukod innan du ansöker om tillstånd.
Läs mer om tullfrihet vid import av vetenskapliga instrument och apparater

 
Nya möjligheter att överföra varor under förfarandet slutanvändning
Vi vill påminna om att det numera finns två olika möjligheter att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person för varor som du har importerat för slutanvändning. Du kan använda dig av delöverföring eller full överföring.
Läs mer om möjligheterna att överföra varor under slutanvändning


 

TULLFRÅGOR

 

Förteckningen över luftfartsutrustning från TFS till webben
Det är i vissa fall möjligt att importera markutrustning och undervisningsmaterial som ska användas i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning utan att betala någon tull eller moms. 
Läs mer och se den nya förteckningen


Tullfria insatsvaror från 1 januari 2018
Nu finns en uppdaterad lista över de jordbruks- och industrivaror som du tullfritt kan importera till EU från ett tredje land. Syftet med tullfriheten är att du som företagare inom EU ska kunna få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom unionen.
Läs mer om tullfria insatsvaror


Särskilda koder för CED vid återimport från Norge och vid provsändningar
Du som återimporterar redan veterinärkontrollerade varor från Norge och du som importerar provsändningar behöver fylla i särskilda koder i importdeklarationen för att din deklaration inte ska avvisas.
Läs om de särskilda CED-koderna

EU:s frihandelsavtal flitigt använda – men det finns outnyttjad potential

EU:s frihandelsavtal används i stor utsträckning av företagen inom EU och partnerländerna. Båda sidor gynnas ungefär lika mycket av sänkta tullar, sett till andel av importvärdet. Det konstateras i en ny rapport från Kommerskollegium och FN:s konferens om handel och utveckling.
Läs mer om potential i frihandelsavtal

Världstulldagen 2018 – En säker affärsmiljö för ekonomisk utveckling
Den 26 januari är det Världstulldagen 2018. Generalsekreteraren för Världstullorganisationen, Kunio Mikuriya, har tillkännagett att 2018 kommer att ägnas åt att stärka säkerheten i näringslivet.
Läs mer om Världstulldagen

Förändrade varukoder från den 1 januari 2018

Oftast anges ett ursprung inom EU som ”EU” i ursprungsdeklarationer – men du som exporterar ursprungsvaror till Kanada inom Ceta-avtalet ska istället ange ”Canada/EU”.
Trots att du skriver ”Canada/EU” betyder det inte att dina varor har ett gemensamt ursprung i båda länderna, utan ursprunget är fortfarande antingen EU eller Kanada.
Läs mer om vad du ska skriva vid export till Kanada

Nya slutanvändarintyg för krigsmateriel

ISP har gjort en översyn av slutanvändarintygen för krigsmateriel. Vid ansökan om utförseltillstånd för försäljning eller när ISP annars begär det ska ett slutanvändarintyg bifogas ansökan. Intyget ska innehålla detaljerade uppgifter om materiel, Klassificering, kontraktsnummer och kontraktsdatum, samt signeras av behörig företrädare.
- Slutanvändarintyg
- Blanketter och mallar för krigsmateriel


Transporttillägget höjs för att minska alkoholsmugglingen

Den 1 januari höjs transporttillägget från 20 till 40 procent. Det innebär att den som tagit in alkohol som inte är för eget bruk nu får betala dels den svenska skatten på alkoholen plus 40 procent ytterligare. Även de privatpersoner som beställer alkohol via internet och inte betalar in svensk alkoholskatt till Skatteverket drabbas av den högre avgiften. 
Läs mer om den nya höjda transporttillägget

Ny förklaring av normal bostad vid flyttsakstullfrihet

Tullverkets allmänna råd om fastställande av normal bostad har ändrats så att de överensstämmer med ny rättspraxis från EU-domstolen. Den ”normala bostaden” är den plats där personen i fråga har sitt stadigvarande intressecentrum, alltså där personen har personlig och yrkesmässig anknytning.
Läs mer om flyttsakstullfrihet i Tullverkets allmänna råd i TFS 2017:3

 

ANTIDUMPNINGSFÖRÄNDRINGAR

 

Import av högstyrkegarn från Kina
Den 19 december 2017 ändrades rådets/kommissionens förordning (EU) nr 2017/235 om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Kina. EUT L 337/2017

Ändring av förordningar
Ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import, och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import, från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Syftet med den nya metoden är att upprätthålla ett fortsatt skydd av unionens industri mot illojala handelsmetoder, i synnerhet sådana som följer av betydande snedvridningar av marknaden. EUT L 338/2017

Återinförande av en slutlig antidumpningstull på import av cyklar från City Cycle Industries samt från Sri Lanka
Den 9 januari 2018 återinfördes en slutlig antidumpningstull på import av tvåhjuliga cyklar och andra cyklar, utan motor. Kommissionens genomförandeförordning 2018/28. EUT L 5/2018. Läs mer i förordning 2018/28

Antidumpning, elcyklar från Kina
Inledande undersökning om skydd mot subventionerad import av elcyklar som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711609010) ursprung i Folkrepubliken Kina. Läs mer i EUT 2017/C440
Förordningarna har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, EUT.
Läs mer om antidumpning på Kommerskollegiums webbplats

Antidumpning, tråd av rostfritt stål från Indien
Snart löper giltighetstiden ut för vissa utjämningsåtgärder för tråd av rostfritt stål med ursprung Indien enligt taric-nummer 7223 00 19 00 och 7223 00 99 00. Slutgiltig utjämningstull införs den 8 september 2013 enligt Rådets förordning (EG) nr 861/2013 (EUT L240/2013), om ingen översyn inleds. Läs mer i EUT 2018/C 14/08

 

KLASSIFICERINGSFÖRÄNDRINGAR

 

Beslut i klassificeringsfrågor
Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 6302 22 90 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2018.Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor". Läs mer i förordning 2018/77

Beslut i klassificeringsfrågor
Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 8543 70 90 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2018. Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor". Läs mer i förordning 2018/81

Import av högstyrkegarn från Kina
Den 19 december 2017 ändrades rådets/kommissionens förordning (EU) nr 2017/235 om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Kina. EUT L 337/2017
 
Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)
Ändring till kapitel 27. I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 27. Till texten till 2710 10 25 Andra hänvisar vi tillsvidare till den engelska versionen av EUT 2018/C7. Korrekt översättning väntas inom kort. Läs mer i EUT 2018/C7. Ändringen kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN

Tullsuspensioner från den 1 januari
Ändring av bilagor till förordning 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Den ska tillämpas från den 1 januari 2018. Läs mer i förordning 2017/2467

Tullkvoter från den 1 januari

Ändring av bilaga till förordning 1388/2013 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Den ska tillämpas från den 1 januari 2018. Läs mer i förordning 2017/2466

Kombinerade nomenklaturen
I kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen, som återges i KN2018 som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2017/1925, ska kompletterande anmärkning 2 f ändras enligt förordning 2018/125. Förordningen träder i kraft den 15 februari. Läs mer i förordningen 2018/125.

Klassificeringsförordning för madrassöverdrag
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två. Förordningen, (EU) nr 2018/77, börjar gälla 20 dagar efter publicering i EUT. Europeiska unionens tidning, EUT

Extern tullavdelning
Som extern tullavdelning fungerar vi som företagets egen tullavdelning. Tullsupport ansvarar för att er tullhantering uppfyller såväl lagstiftning som er affärsmodell.
  LÄS MER
Full kontroll över din tullhantering
Glöm pärmarna med tullhandlingar spridda på olika platser där ingen vet säkert var allt finns, eller hur alla olika transportörers deklarationer ser ut.
  LÄS MER
Tulltjänster för alla dina behov
Genom vår kompetens och ett nära samarbete med våra kunder säkerställer vi en korrekt tullhantering och en kostnadseffektiv lösning.
  LÄS MER