Det senaste från Tullsupport,
nyheter och nyhetsbrev

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefrielser och tullkvoter, ekologiska livsmedel, Brexit, Sverige och EUs varuexport efter finanskrisen.

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

TILLSTÅND


Enbart två typer av tillstånd ska sökas i Systemet för tullbeslut
Tullverket har beslutat att tillfälligt upphöra med användningen av Systemet för tullbeslut för alla typer av tillstånd utom två: tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till förenklad deklaration. I stället återgår vi till det sätt att ansöka som gällde före den 2 oktober, det vill säga via webbansökan eller blankett.
Läs mer om vilka tillstånd du kan söka i Systemet för tullbeslut


Hög tid att ansöka om Rex
Behöver ditt företag bli registrerad exportör, Rex? Nu är det hög tid att ansöka om att bli registrerad exportör eftersom de övergångslösningar som har funnits under 2017 upphör att gälla vid årsskiftet 2017–2018. Systemet med registrerade exportörer används inom GSP, det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer, och av EU:s exportörer i Ceta-avtalet mellan EU och Kanada. I det här systemet kan de exportörer som är Rex-registrerade själva upprätta ursprungsförsäkringar (för GSP) eller ursprungsdeklarationer (för Ceta).
Läs mer och ansök om att bli registrerad exportör 

 
Nya möjligheter att överföra varor under förfarandet slutanvändning
Det finns numera två olika möjligheter att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person för varor som du har importerat för slutanvändning. Du kan använda dig av delöverföring eller full överföring. Den som har tillstånd till slutanvändning av varor har en möjlighet att överföra vissa rättigheter och skyldigheter till en annan person.
Läs mer om vilka möjligheter det finns att överföra varor under förfarandet slutanvändning


 

TULLFRÅGOR

 

Frihandelsavtalet EU-Japan i hamn
Den 8 december slutfördes förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Japan. Kommissionen gör bedömningen att detta är det största bilaterala handelsavtal som man förhandlat fram och avtalet väntas leda till stora möjligheter för handel och investeringar.
Läs mer


Uppdaterad kontrollista för PDA
EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA). Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2017/2268 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen träder i kraft den 16 december.
Ladda ner förordningen under Regelverk för PDA


Inga GSP-förmåner för Ukraina
Från och med den 1 januari 2018 får Ukraina inte längre någon förmånstull genom det allmänna preferenssystemet GSP. Anledningen är att det nu finns ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina. Det här innebär att varor från Ukraina med ett GSP-certifikat inte längre kan få en förmån efter årsskiftet 2017-2018. Istället behöver dessa varor ha ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration när de importeras till EU.
Läs om ändringen i Europeiska unionens officiella tidning, EUT L 34 2017

Ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter senast 1 februari

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter. Sista ansökningsdag för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 januari 2019 är den 1 februari 2018.
Läs mer

Information till importörer och speditörer av ekologiska livsmedel från länder utanför EU
Från den 1 januari 2018 tar Livsmedelsverket över kontrollen från Tullverket
Livsmedelsverket vill informera dig som är importör eller speditör av sändningar med ekologiska livsmedel från länder utanför EU, att Livsmedelsverket kommer att ta över ansvaret för importkontrollen från Tullverket från och med 1 januari 2018.
Verksamhetsförändringen innebär att kontrollintyg i original ska skickas/lämnas till följande adress från 1 januari 2018 (oavsett vilken väg din livsmedelssändning kommer in i Sverige):
Läs mer

Förändrade varukoder från den 1 januari 2018

Från den 1 januari finns det nya varukoder i Tulltaxan, samt att vissa varukoder avslutas i och med årsskiftet. Många av dessa nya och avslutade varukoder påverkas av ändringar härledda från KN2018. Du kan ta del av dessa ändringar antingen med hjälp av i länken medföljande excelblad, eller själv söka fram dessa med hjälp av tjänsten Förändrade varukoder.

Korrelationstabell Tulltaxan 2017-2018
Tulltaxan – Förändrade varukoder

Avslutade varukoder med avslutningsdag 2017-12-31
Tulltaxan – Förändrade varukoder
Nya varukoder med startdatum 2018-01-01

Nyheter i Tulltaxan

Flera förbättringar har gjort Tulltaxan mer användarvänlig än tidigare. Uppgraderingen gjordes under november månad 2017. Nu kan man ladda ner kodförteckningen i olika format samt se olika valmöjligheter i kalkylatorn, för att beräkna tullavgifterna för en vara.
Läs mer


Håll företagets uppgifter uppdaterade

Om ditt företag har bytt telefonnummer, flyttat till ny adress eller ändrat någon annan kontaktuppgift är det viktigt att du uppdaterar företagets uppgifter på Tjänster för företag. För att Tullverket lätt ska kunna nå rätt person på företaget behöver uppgifter om kontaktpersoner vara aktuella.
Uppdatera ditt företags uppgifter

Hög tid förbereda inför brexit

Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Det här kommer att påverka alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien.
- Det är hög tid för alla företag att börja förbereda sig för brexit. Den uppmaningen kommer från Kommerskollegiums Anneli Wengelin som utrett alternativen efter brexit.
- Oavsett hur förhandlingarna mellan EU och Storbritannien går kommer det bli stora försämringar för alla som direkt och indirekt handlar och gör affärer med Storbritannien.
BDO Tullsupport kan hjälpa er med en analys och en plan för hur ni ska hantera Brexit.
Hög tid att förbereda inför Brexit
Läs mer om vad brexit innebär för svensk handel med Storbritannien

Sveriges och EU:s varuexport efter finanskrisen

Har handelshinder som införts i samband med den finansiella krisen påverkat den svenska varuexporten till utlandet?
Kommerskollegium

 
 

ANTIDUMPNINGSFÖRÄNDRINGAR

 

Import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Kina
Den 16 november 2017 avslutades undersökningen beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1331/2011 infört på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import avsänd från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte.
EUT L299 /2017

Rättelse - Import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål från Kina och Taiwan
Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/141 samt (EU) 2017/659 om införande av slutliga antidumpningstullar på import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål, stumsvetsrördelar av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan.
EUT L304/2017

Import av keramiska plattor med ursprung i Kina
Den 23 november 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina.
EUT L307/2017

Import av gaffelvagnar och väsentliga delar från Kina
Den 30 november 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina.
EUT L 314/2017

Bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Kina
Den 30 november ändras rådets förordning (EU) nr 412/2013 om införande av slutgiltig antidumpningstull för keramiska bords- och köksartiklar med ursprung i Kina, genom att fyra nya tillverkare läggs till i bilaga I.
EUT L 314/2017

Aluminiumfolie med ursprung från Kina
Den 1 december 2017 utvidgas antidumpningsåtgärden mot importen av aluminiumfolie med ursprung i Kina, till att även omfatta import av obetydligt ändrad viss aluminiumfolie.
EUT L316/201

Triklorisocyanursyra med ursprung i Kina
Den 5 december 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av triklorisocyanursyra (även känt under trivialnamnet ”symklosen”) och beredningar därav med ursprung i Kina.
EUT L319/2017

Skodon med överdelar av läder med ursprung i Kina och Vietnam
Den 5 december 2017 återinfördes slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och Vietnam och som tillverkas av vissa exporterande tillverkare i dessa länder och om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34.
EUT L319/2017

Sämskläder med ursprung i Kina
Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av sämskläder med ursprung i Folkrepubliken. Kina.
EUT C416/2017

 

KLASSIFICERINGSFÖRÄNDRINGAR

 

Genomförandeförordning (EU) nr 1212/2014 ska upphöra att gälla.
Förordningen, (EU) nr 2017/2243, börjar gälla den 28 december 2017. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Klassificeringsförordning för en produkt som är avsedd att användas för att fästa väggplattor.
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två.
Förordningen, (EU) nr 2017/2244, börjar gälla den 28 december 2017.

Klassificeringsförordning för en s.k. badkarsbräda av plast med en halksäker yta
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två.
Förordningen, (EU) nr 2017/2245, börjar gälla den 28 december 2017.

Klassificeringsförordning för oexponerade aluminiumplåtar (s.k. ”positiva termiska plåtar med laserdiodkänslighet”)
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två.
Förordningen, (EU) nr 2017/2246, börjar gälla den 28 december 2017.

Klassificeringsförordning för en s.k. värmematta
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två.
Förordningen, (EU) nr 2017/2247, börjar gälla den 28 december 2017.

Klassificeringsförordning för en s.k. ”guy grip dead end” bestående av sex trådar
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två.
Förordningen, (EU) nr 2017/2248, börjar gälla den 28 december 2017.
Extern tullavdelning
Som extern tullavdelning fungerar vi som företagets egen tullavdelning. Tullsupport ansvarar för att er tullhantering uppfyller såväl lagstiftning som er affärsmodell.
  LÄS MER
Full kontroll över din tullhantering
Glöm pärmarna med tullhandlingar spridda på olika platser där ingen vet säkert var allt finns, eller hur alla olika transportörers deklarationer ser ut.
  LÄS MER
Tulltjänster för alla dina behov
Genom vår kompetens och ett nära samarbete med våra kunder säkerställer vi en korrekt tullhantering och en kostnadseffektiv lösning.
  LÄS MER