Det senaste från Tullsupport,
nyheter och nyhetsbrev

I det elfte och sista numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat systemet för tullbeslut, CETA, EU-kontrollista för PDA, ny krigsmaterielförteckning, skärpt exportkontrollagstiftning, tullsuspensioner och kvoter, Brexit, EU och Chile.

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 11 2017

TILLSTÅND


Några förtydliganden om hur du använder Systemet för tullbeslut, CDS
Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut i drift (CDS). Via detta system ska du söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen. Under de veckor som har gått sedan systemet togs i drift har Tullverket fått en hel del frågor om hanteringen av systemet.
Läs mer här


Tillstånd i förändring
De tillstånd som Tullverket utfärdar påverkas i hög grad av den nya tullagstiftningen. Förändringarna innebär att många tillstånd behöver omprövas. Både kravbilden och reglerna för användningen har ändrats för flera typer av tillstånd. Vissa tillstånd har också försvunnit, andra har tillkommit, några har bytt namn och ibland motsvaras flera gamla tillstånd av ett nytt. Dessutom krävs det nu garanti för att få vissa tillstånd. Förändringarna omfattar såväl EU-gemensamma som nationella tillstånd. Målet är att all hantering av tillstånd ska vara elektronisk och standardiserad.
Se vilka tillståndstyper som regleras i nya tullkodexen

 

TULLFRÅGOR

 

Ny version av KN för 2018
Från den 1 januari 2018 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. Allteftersom vi får information om ändringar i Taric kommer dessa att föras in i Tulltaxan så att du kan förbereda dig inför nästa år.
Läs mer om den nya versionen av KN för 2018


Se över dina varukoder inför årsskiftet
Du som har tillstånd till aktiv förädling måste tänka på att se över dina varukoder i god tid före årsskiftet. Om ett KN-nummer ändras i Tulltaxan vid årsskiftet måste du ansöka om en ändring av ditt tillstånd. Det är du som tillståndshavare som ansvarar för att du har korrekta KN-nummer i dina tillstånd.

Läs mer om vilka varukoder som ändras vid årsskiftet

CETA Ett av de mest omfattande avtalen som EU har förhandlat hittills
CETA, frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, är i kraft provisoriskt. Avtalet innebär att nästan alla tullar i varuhandeln mellan EU och Kanada tas bort. Det blir också enklare att handla med tjänster. Kanada öppnar upp sin marknad för offentlig upphandling på alla nivåer.
Läs mer här

Uppdaterad EU-kontrollista för PDA förväntas i början av december 2017

EU-kommissionen har den 26 september 2017 överlämnat ett förslag till uppdaterad kontrollista för de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till Rådets förordning (EG) nr 428/2009. Förslaget har lämnats till Europeiska rådet och Europaparlamentet. Om inga invändningar, eller krav på förlängd konsultationstid, framförs inom två månader kommer den uppdaterade listan troligen att publiceras i EU:s Official Journal i början av december och träda i kraft dagen efter publicering.
Läs mer här

Ny krigsmaterielförteckning
Den 22 juni träder en ny krigsmaterielförteckning i kraft, genom SFS 2017:516. Den nya förteckningen innehåller mindre förtydliganden, ändringar och kompletteringar gällande kategori 8, 10, 13 och 17.
Ladda ner förteckningen under Regelverk för krigsmateriel

Dialogforum

För att utvecklingen inom tullområdet ska vara så effektiv som möjligt har Tullverket valt att arbeta med näringslivet genom olika former av dialogforum. En typ av dialogforum är referensgrupper vars syfte är att sprida information och att få in synpunkter från de olika organisationernas medlemmar.
Tullverket

Propositionen för skärpt exportkontrollagstiftning har publicerats

Regeringens proposition 2017/18:23 med förslag till skärpt exportkontroll av krigsmateriel överlämnades till riksdagen den 19 oktober. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2018.
Läs mer


Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror
Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 juli 2018. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast 23 november för en vidare diskussion.
Läs mer

Tullsuspensioner och tullkvoter

Den som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från den tull som annars ska betalas för varorna. Undantaget kan gälla för en obegränsad kvantitet (tullbefrielse) eller för en begränsad kvantitet (tullkvot).
Läs mer

Brexit

Det är 16 månader sedan britterna röstade för att lämna den Europeiska unionen. Men ännu vet vi lite om hur relationen mellan Storbritanien och EU kommer att se ut efter den 29 mars 2019. Nu måste fokus vara på att relationen med Storbritanien kan vara så djup och nära som möjligt.
Läs mer om brexit och möjligheterna framöver


Storbritannien är en mycket viktig handelspartner för Sverige
Storbritannien är en mycket viktig handelspartner för Sverige
och en av de medlemsstater inom EU som tillsammans med Sverige starkt verkar för frihandel. Kommerskollegium har utrett Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel och möjliga konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU från ett juridiskt, handelspolitiskt och ekonomiskt perspektiv.
Här hittar du aktuellt material kring Brexit och dess betydelse för handeln


Framgångsfaktorer och fallgropar i TBT-relaterat utvecklingssamarbete
Kommerskollegium har gjort en utvärdering av utvecklingsarbete och teknisk assistans inom området för tekniska handelshinder (TBT) under de senaste tio åren. Utvärderingen har resulterat i en lista på många framgångsfaktorer men även fallgropar.
Kommerskollegium


EU och Chile inleder förhandlingar om moderniserat handelsavtal
EU kommer att förhandla om en modernisering av det befintliga avtalet med Chile, för att bland annat lägga till aspekter som hållbar utveckling. Det nuvarande avtalet omfattar politik, utvecklingsarbete och handel. Avtalet har lett till en betydande ökning av handel med varor och tjänster. En första förhandlingsrunda äger rum i Bryssel den 16 november.
Kommerskollegium

 

ANTIDUMPNINGSFÖRÄNDRINGAR

 

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel från Kina, Malaysia och Taiwan
Införande slutgiltig antidumpningstull. Den 8 november 2017 ändrades genomförandeförordningarna 2016/184 och 2016/185 om utvidgning av slutgiltig antidumpningstull och utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta importer avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte.
Läs mer i förordning 2017/1997

Nytt sätt att beräkna antidumpningstull och utjämningstull för solpaneler
Från den 1 oktober delas solpaneler upp på två varianter med olika varukoder och olika beräkningsgrunder för antidumpningstull och utjämningstull. Det har gjorts en ändring i Tulltaxan som påverkar hur du klassificerar solpaneler utan spärrdiod, det vill säga solpaneler som klassificeras under varukod 8541 och viktiga komponenter till dessa. I och med ändringen klassificeras numera kisel olika beroende på om det är ”monokristallint" eller ”multikristallint" (kallas även "polykristallint"). De olika varianterna klassificeras på olika undernummer. Tänk på att en ändrad varukod kan påverka dina importavgifter.
Läs mer

Slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1795
Den 5 oktober 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina. Antidumpningsförfarandet för import till unionen av den berörda produkten med ursprung i Serbien avslutas härmed.
Läs mer i EUT L258 /2017

Import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien - Ogiltigförklarande
I sin dom av den 11 juli 2017 i mål T-67/14 ogiltigförklarade Europeiska unionens tribunal rådets genomförandeförordning (EU) nr 1106/2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av viss tråd av rostfritt stål som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99 (Taric-tilläggsnummer B780), med ursprung i Indien, i den utsträckning som den rör den indiska exporterande tillverkaren Viraj Profiles Limited. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning.
Läs mer i EUT C334 /2017

Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina
Ändring av rådets förordning (EU) nr 412/2013. Den 23 oktober 2017 ändrades rådets förordning (EU) nr 412/2013 om införande av slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina.
Läs mer i förordningen 2017/1932

Import av nya och regummerade däck till bussar och lastbilar, med ursprung i Folkrepubliken Kina
Den 14 oktober 2017 inleddes en antisubventionsundersökning av importen av nya och regummerade däck till bussar och lastbilar, med ursprung i Folkrepubliken Kina. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.2).
Läs mer i EUT C 346/2017

Import av elcyklar från Kina
Den 20 oktober 2017 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3).
Läs mer i EUT C353 /2017

 

KLASSIFICERINGSFÖRÄNDRINGAR

 

Klassificeringsförordning för elektrisk apparat
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två. Förordningen, (EU) nr 2017/1971, börjar gälla den 20 november 2017. Om du har ett BKB som inte stämmer med detta beslut, kan du efter anmälan till beslutande tullmyndighet använda det i ytterligare tre månader från och med att förordningen börjar gälla (se tullkodex 952/2013 artikel 34.9).
Europeiska unionens officiella tidning, EUT

Klassificeringsförordning upphör
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1977 av den 26 oktober 2017 om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 876/2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. Förordningen, (EU) nr 2017/1977, börjar gälla den 21 november 2017.
Europeiska unionens officiella tidning, EUT

Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 59:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO).
Läs mer om nya klassificeringsuttalanden och ändringar till FAHS

Beslut i klassificeringsfrågor
Klassificering till KN-nummer 8471 70 98. Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 8471 70 98 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 20 november 2017. Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".
Läs mer i förordning 2017/1971

Beslut i klassificeringsfrågor
Klassificering till KN-nummer 4412 99 85. Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 4412 99 85 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 24 november 2017. Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".
Läs mer i förordning 2017/1983

Klassificeringsförordning av en obearbetad skiva
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två.
Förordningen, (EU) nr 2017/1983, börjar gälla den 24 november 2017. Om du har ett BKB som inte stämmer med detta beslut, kan du efter anmälan till beslutande tullmyndighet använda det i ytterligare tre månader från och med att förordningen börjar gälla (se tullkodex 952/2013 artikel 34.9).
Europeiska unionens officiella tidning, EUT
Extern tullavdelning
Som extern tullavdelning fungerar vi som företagets egen tullavdelning. Tullsupport ansvarar för att er tullhantering uppfyller såväl lagstiftning som er affärsmodell.
  LÄS MER
Full kontroll över din tullhantering
Glöm pärmarna med tullhandlingar spridda på olika platser där ingen vet säkert var allt finns, eller hur alla olika transportörers deklarationer ser ut.
  LÄS MER
Tulltjänster för alla dina behov
Genom vår kompetens och ett nära samarbete med våra kunder säkerställer vi en korrekt tullhantering och en kostnadseffektiv lösning.
  LÄS MER