Det senaste från Tullsupport,
nyheter och nyhetsbrev

I det tionde numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat dröljsmålsräntor, Nafta, Brexit, tullbeslut, explosiva varor, frihandelsavtal, spannmålsavgifter, USA och importtullar.

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 10 2017

NYA UCC


Två olika dröjsmålsräntor
I och med ny lagstiftning måste vi hädanefter debitera dröjsmålsränta enligt två olika lagstiftningar. Tullverket kommer därför att debitera två olika dröjsmålsräntor i TDS, en för tull och en för annan skatt än tull.  De olika dröjsmålsräntorna är riksbankens reporänta + 2% respektive 15%.
Läs mer om de olika dröjsmålsräntorna


Vägen fram till helt elektroniskt informationsutbyte

En ny tullagstiftning, den nya tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både enklare, billigare och snabbare. Utgångspunkten i förändringsarbetet är att all tullhantering ska ske elektroniskt och att tulladministrationen ska bli enklare för både företag och tullmyndigheter i EU. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Förändringarna kommer att ske stegvis med ambitionen att allt ska vara klart senast vid utgången av år 2020. Här kan du följa arbetet på vägen dit.
TullverketTILLSTÅND


Nu är Systemet för tullbeslut igång
Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) i drift. I fortsättningen är det via detta system du ska söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen. Behörigheten till systemet styrs från Tullverkets tjänst ”tjänster för företag”.
Läs mer om hur du använder Systemet för tullbeslut, CDS


Tullverket kontrollerar ursprungscertifikat
När en deklarant har yrkat på förmånsbehandling i efterhand måste Tullverket kontrollera styrkande handlingar som exempelvis ursprungscertifikat och transportdokument. EU-kommissionen har tidigare granskat hur Tullverket hanterar ärenden där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling. Till följd av den här granskningen kräver kommissionen att vi alltid kontrollerar styrkande handlingar där yrkandet har gjorts i efterhand.
Läs mer om kontroll av styrkande handlingar


TULLFRÅGOR


Ny nationell åtgärd för explosiva varor
Den 1 november får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med explosiva varor. Dokumentkoderna är knutna till varukoder där explosiva varor deklareras för import. Det innebär att den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor behöver ha tillstånd till detta enligt lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE).
Läs mer om nya dokumentkoder för explosiva varor


Flera frihandelsavtal på väg
EU:s frihandelsavtal med Kanada trädde nyligen i kraft, och fler är på väg. EU förbereder sig nu för förhandlingar med Australien, Nya Zeeland och Chile. Anna Sabelström, expert på frihandelsavtal, berättar om arbetet där Kommerskollegium tar fram underlag och samordnar synpunkter från företag, organisationer och andra myndigheter. Nu planerar kommissionen dessutom att skapa en så kallad rådgivningsgrupp för EU:s handelsavtal. Den ska sammankallas under förhandlingarnas gång, första gången i januari 2018.
Kommerskollegium

Nafta och svenska företag – ny utredning från Kommerskollegium
Nafta – frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko har just börjat omförhandlas på USA:s begäran. Men vad innehåller det nuvarande avtalet, vad är det USA vill omförhandla och vad kan det betyda för svensk del? Svaren finns i en ny kartläggning från Kommerskollegium.
Kommerskollegium


Varnar för konsekvenser av brexit: ”Kritisk punkt”
Svenska handelskammaren i London varnar för konsekvenserna. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier (till höger) och brexit-generalen från London David Davis (till vänster) har efter fyra förhandlingsrundor långt kvar till en slutlig uppgörelse. Arkivbild. Foto: Olivier Matthys AP/TT. – För en del företag är det helt klart så att det börjar komma till en kritisk punkt när det gäller framtida investeringar som måste göras. Får man inga besked kanske man måste besluta att flytta verksamhet från Storbritannien till något annat europeiskt land, tillägger hon.
SvD Näringsliv

USA utvidgar importtullar mot kanadensiska Bombardier
USA har valt att slå till med ett tillägg på ytterligare 80 % i importtullar för Bombardiers flygplan, rapporterar Sky News. Tidigare har USA:s handelsdepartement sagt att Bombardier riskerar en importtull på 220 procent. Bakgrunden var att flygbolaget anses ha en konkurrensfördel genom sina subventioner från Kanada och Storbritannien, enligt rivalen Boeing.
Dagens Industri


EU inför nya tullar på stål
EU-kommissionen införde på fredagen anti-dumpningstullar på varmvalsade stålprodukter från Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina. Tullarna kommer att variera mellan 17,60 euro och 96,50 euro per ton. Import av serbiskt stål till EU omfattades av undersökningen men importen var så liten att den inte betalades med tull.
Dagens IndustriKLASSIFICERINGSFÖRÄNDRINGAR


Spannmålsavgifter
Nya importtullar fastställda inom spannmålssektorn som gäller från den 10 oktober. Läs mer i förordning 2017/1835
TullverketANTIDUMPNINGSFÖRÄNDRINGAR


Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter

Den 15 september 2017 ändrades genomförandeförordning (EU) 2017/366 samt (EU) 2017/367 om införande av slutgiltig/preliminär antidumpningstull/utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina. Återtagna godtaganden gäller tillverkare Chinaland Solar Energy Co.Ltd med Taric-tilläggsnummer B808. Kommissionens förordning (EU) 2017/1589.
EUT L238 /2017; EUT L241/2017

Biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien
Den 18 september 2017 ändrades genomförandeförordning (EU) nr 1194/2013 om införande av slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien.
EUT L239 /2017

Import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater
Ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1518 artikel 1 punkt 6, om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater.
EUT L245/2017

Bariumkarbonat med ursprung i Kina
Den 28 september 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av bariumkarbonat, som innehåller mer än 0,07 viktprocent strontium och mer än 0,0015 viktprocent svavel, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2836 60 00 (Taric-nummer 2836 60 00 10), med ursprung i Kina.
EUT L 250/2017

Slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina
Den 5 oktober 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina. Antidumpningsförfarandet för import till unionen av den berörda produkten med ursprung i Serbien avslutas härmed.
EUT L258 /2017

Import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien - Ogiltigförklarande
Europeiska unionen tribunal ogiltigförklarade nförandet av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull på import av viss tråd av rostfritt stål, med ursprung i Indien, i den utsträckning som den rör den indiska exporterande tillverkaren Viraj Profiles Limited. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning.
EUT C334 /2017
Extern tullavdelning
Som extern tullavdelning fungerar vi som företagets egen tullavdelning. Tullsupport ansvarar för att er tullhantering uppfyller såväl lagstiftning som er affärsmodell.
  LÄS MER
Full kontroll över din tullhantering
Glöm pärmarna med tullhandlingar spridda på olika platser där ingen vet säkert var allt finns, eller hur alla olika transportörers deklarationer ser ut.
  LÄS MER
Tulltjänster för alla dina behov
Genom vår kompetens och ett nära samarbete med våra kunder säkerställer vi en korrekt tullhantering och en kostnadseffektiv lösning.
  LÄS MER