Det senaste från Tullsupport,
nyheter och nyhetsbrev

I det sjätte numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat framtida export, omprövning av tillstånd, kemikalieskatt, CETA, G7 och frihandel, svensk exportindustri och Norge som krånglig handelspartner.

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 6 2017

NYA UCC


Tullverket har påbörjat arbetet med den framtida exporten
Arbetet med den framtida exportproceduren har påbörjats i Tullverket. Det är nu inne i sin analysfas och vi arbetar med att klargöra förutsättningarna för hur exportproceduren kan se ut i framtiden.

För att uppfylla kraven i den nya tullkodexen behöver Tullverket anpassa sina procedurer. Arbetet med exportproceduren har just påbörjats och vi bedömer att det kommer att pågå i flera år. I och med den nya tullkodexen ska tullhanteringen inom EU harmoniseras och alla länder jobba efter gemensamma kravspecifikationer. En kravspecifikation är att det ska vara så enkelt och effektivt att använda en standardtulldeklaration att så många aktörer som möjligt ska kunna använda den. 
Läs mer om arbetet med den framtida exportproceduren

EU-gemensam hantering av tillstånd
Den 2 oktober 2017 införs EU:s gemensamma system för hantering av tillstånd. I systemet kommer du både att kunna ansöka om tillstånd och få ditt beslut. Du kan även ta emot andra meddelanden från tullmyndigheten angående din ansökan.
Källa: Tullverket

TILLSTÅND


Nu omprövar vi tillstånd till förenklad deklaration och kredittillstånd
Tullverket omprövar nu alla tillstånd till förenklad deklaration och kredittillstånd. Det gör vi för att kontrollera att alla villkor i den nya tullkodexen är uppfyllda.
Källa: Tullverket

Tullager, tekniska specifikationer
Tullverket publicerade den 2 maj2017 uppdaterade versioner av specifikationer för aktören ansvarig för hänförandet av tullagerförfarandet (deklarant) och för aktören tillståndshavaren (tullagerhavaren) samt kuvertspecifikation, svarsmeddelandespecifikation och dokumentet kodlistor.
Källa: Tullverket


TULLFRÅGOR


Efterkontroll av styrkande handlingar
Tullverket kommer att begära in styrkande handlingar i efterhand för vissa tulldeklarationer där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling till följd av ursprung.
Källa: Tullverket

Avgiftskod och dokumentkoder för kemikalieskatt införs
Från den 1 juli kommer en ny punktskatt att tas ut skatt på kemikalier i viss elektronik, sk. kemikalieskatt. Tullverket har därför tagit fram en ny avgiftskod och nya dokumentkoder.

Källa: Tullverket


Hård kritik mot krånglig kemikalieskatt
En sexsidig deklaration, krav på vägning av produkten och en skatteinbetalning inom fem dagar. Förtag som köper in exempelvis datorer eller mobiltelefoner från ett annat EU-land får vänja sig med betydligt krångligare regler med start i sommar.

Källa: Dagens Industri

Tilläggstullar på vissa varor från USA
Utöver den värdetull som är tillämplig enligt rådets förordning 2913/92 ska en värdetull tas ut enligt förordning 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA. Tilläggstullen justeras upp till 4,3 % från den 1 maj och tas ut på dessa produkter: 0710 40 00, 6204 62 31, 8705 10 00, 9003 19 00 20 – 30

Källa: Tullverket


Utökade tullförmåner vid import från Sri Lanka
Nu kan väsentligt fler varor från Sri Lanka importeras tullfritt till EU, sedan en ändring i förordningen om EU:s allmänna preferenssystem, GSP, trädde i kraft den 18 maj. Förändringen innebär bland annat att kläder som produceras på Sri Lanka nu återigen kan importeras tullfritt till EU.

Källa: Kommerskollegium


Utredning om CETA överlämnad
Kommerskollegiums fördjupade utredning om handelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA-avtalet, har nu överlämnats till regeringen. – Vår bedömning är att avtalet i stort inte går utöver den lagstiftning som vi har i Sverige och de internationella avtal som Sverige redan anslutit sig till, samt att CETA-avtalet kan skapa ökade möjligheter för samarbete kring miljö- och djurskydd, säger Anna Stellinger, generaldirektör.
Källa: Kommerskollegium


Förlängd kontroll av träemballage i sändningar från Kina
Sedan våren 2013 kontrollerar jordbruksverket särskilt träemballage som följer med vissa produkter från Kina. EU-kommissionen har nu beslutat om att förlänga kontrollsatsningen till den 31 juli 2018.

Källa: Tullverket

EU-utslag kan förändra handelsavtal
Tvistlösningssystemet mellan stater och investerare gör att alla EU-länder måste säga sitt om EU:s handelsavtal med Singapore. Cecilia Malmström välkomnar ändå "större förutsägbarhet" i och med EU-domstolens utslag.

Källa: Göteborgs Posten

EU enat om ny antidumpningsregel
EU-länderna enades på onsdagen om ett nytt sätt att beräkna antidumpningstullar. Det tillkännagav ministerrådet efter ett möte för ländernas EU-ambassadörer.

Källa:
Dagens Industri

Norge krånglig handelspartner
Regeringen prioriterar exportfrämjande för 26 länder från Angola till Qatar. Men företag vill hellre att det blir lättare att handla med närmaste grannen, Norge.

Källa: Dagens Industi


EU-länder enas om handelshinder
Nya sätt att räkna på ska göra det möjligt för EU att fortsatt kunna ha höga skyddstullar mot Kina. EU kommissionens förslag på ny antidumpningsmetod är nu på väg att godkännas av medlemsländerna.

Källa: Svenska Dagbladet

Kina skärper tullavgifterna på socker
Kina inför ytterligare tullavgifter på sockerimport för att hjälpa inhemska producenter i konkurrensen med exportörer från Brasilien och Thailand. Förändringen, som påverkar en tredjedel av Kinas sockerimport, sträcker sig över en treårsperiod. Men bedömare varnar för att den i stället kan bidra till ökad sockersmuggling.

Källa: Göteborgs Posten


G7 står fast vid avtal från frihandel
G7-länderna håller fast vid det steg tillbaka G20-mötet i mars tog från fri och öppen handel, uppger en italiensk företrädare vid det pågående mötet i italienska Bari. Fredagens G7-möte är det första för USA:s finansminister Steven Mnuchin och mycket av diskussionerna i stormaktsklubben har handlat om oron kring den amerikanske presidenten Donald Trumps protektionistiska linje.

Källa: Göteborgs Posten

Positiv omvärldskonjunktur gynnar svensk exportindustri
Omvärldskonjunkturen fortsätter att stärkas och den globala tillväxten drivs i allt större utsträckning av ökad industriproduktion och en stärkt investeringskonjunktur, vilket bådar gott för svensk export och svenska företag. Idag presenterade Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, en ny Marknadsinsikt som ger en översiktlig bild av utvecklingen i världsekonomin.

Källa: Business Sweden


ANTIDUMPNINGS- OCH KLASSIFICERINGSFÖRÄNDRINGAR


Linor och kablar av stål med ursprung i Kina. Kommissionen meddelar att adressändringen för företaget Kiswire Ltd inte på något sätt påverkar deras befrielse från antidumpningstullen. EUT C 122, 2017

Vinsyra med ursprung i Kina. Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av vinsyra med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.
EUT C 122, 2017

Vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Kina. Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång införs slutgiltig antidumpningstull på import av vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Kina. EUT L 107, 2017

Visst lätt termopapper med ursprung i Korea. Den 4 maj 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av preliminär tull på import av visst lätt termopapper med ursprung i Korea. EUT L 114, 2017

Cyklar med ursprung i Kina. Kommissionen har inlett en översyn av importen av cyklar avsända från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien, tillverkade av Look Design System SA (taric-tilläggsnummer C206). Under översynen upphävs antidumpningstullen, som infördes genom genomförandeförordningen (EU) nr 501/2013, för exportören ifråga. Samtidigt registreras importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstullen. EUT L 116, 2017

Rördelar av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Turkiet. Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av rördelar av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Turkiet den 30 januari 2018. EUT C 146, 2017
Källa: EUT
Extern tullavdelning
Som extern tullavdelning fungerar vi som företagets egen tullavdelning. Tullsupport ansvarar för att er tullhantering uppfyller såväl lagstiftning som er affärsmodell.
  LÄS MER
Full kontroll över din tullhantering
Glöm pärmarna med tullhandlingar spridda på olika platser där ingen vet säkert var allt finns, eller hur alla olika transportörers deklarationer ser ut.
  LÄS MER
Tulltjänster för alla dina behov
Genom vår kompetens och ett nära samarbete med våra kunder säkerställer vi en korrekt tullhantering och en kostnadseffektiv lösning.
  LÄS MER